منوی اصلی
داستانك های من
كافه تیراژه مهربانی شما چه رنگی است؟ بی نام و نشون كاشی ها را خیال من آبی می كند جوگیریات دنیای دل آرام باران(دل نوشته های یک خبرنگار) بارانهای آرام تا نبض خیس صبح ترنم باران باران لاهیجی تلق تولوق(ساده باجی)